کاملا جدی

لبخندسوالتعجبشیطانسبزخمیازههیپنوتیزممشغول تلفنناراحتقلبعصبانیگریهساکتخوشمزهدروغگوبه من زنگ بزنچشمکخجالتاز خود راضیخندهبامن حرف نزنقهرمتفکرمنتظرنیشخندزبانعینکخنثیخوابدلقکآخافسوسبای بایمژهماچنگرانابروچشمابلهتشویقزبانوقت تمامخیال باطلگاوچراناسترسهورابازندهقهقههاوهدل شکستهبغلکلافهحالا اگه گفتین کدومش نیس بیاین پایین بگم     ..................................................................................................................بازم بیا تنبل..................................................................................................اشکال نداره بدو..................................................................................داری میرسی.....................................................................نزدیکی.............................آها این شکلیولدیدی تنبل جونم کیا فهمیدن خوب بود؟نظربدین.چی شدهنگ کردی؟؟؟پاشویه نظربده نمیمیری.پاشو..............

/ 1 نظر / 15 بازدید